google ad services - очно заболяване - лечение в очна клиника
ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

ISO 9001:2015

Сертификат на очна клиника Света Петка

Ръководството на АМЦСМП „Очна клиника Св. Петка” АД поема ангажимента за непрекъснато усъвършенстване на системата за управление на качеството, с което осигурява изпълнението на мисията на лечебното заведение, насочена към по-високо качество на живот чрез подобряване на зрението на пациентите.

Ръководството, в лицето на Изпълнителния директор, официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, изхождайки от убеждението, че просперитетът и бъдещето на лечебното заведение зависят от доверието и удовлетвореността на всички заинтересовани страни от неговата дейност.

ПОЛИТИКАТА НА АМЦСМП „ОЧНА КЛИНИКА СВ. ПЕТКА” АД
Е НАСОЧЕНА КЪМ ЗАПАЗВАНЕ И НЕПРЕКЪСНАТО РАЗВИТИЕ НА ПОСТИГНАТОТО ВИСОКО КАЧЕСТВО ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ОЧНИ БОЛЕСТИ, ПРОВЕЖДАНЕТО НА КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ И ОБУЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ.

За ефикасното провеждане на Политиката по качеството, ръководството определя следните стратегически цели:

  •  осъществяване на медицинските дейности според правилата за добра клинична практика при спазване на професионалната лекарска етика и правата на пациентите
  •  модернизиране и подобряване на лечебната среда;
  •  въвеждане на нови диагностични и лечебни методи за лечение на очни болести;
  •  разширяване спектъра на здравните услуги при лечението на очни болести;
  •  непрекъснато повишаване на професионалната квалификация на лекарите и медицинските сестри;
  •  системно спазване на санитарно-хигиенните изисквания към изпълняваните здравни дейности;
  •  изпълнение на задълженията за спазване, произтичащи от приложимите нормативни документи и изискванията на заинтересованите страни

 

Съществен принос за постигането на тези цели е изграждането, поддържането и развитието на Система за управление на качеството, съответстваща на изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015.
Ръководството на АМЦСМП „Очна клиника Св. Петка” АД поема ангажимента за създаване на всички необходими условия за прилагане и непрекъснато подобряване на Системата за управление на качеството.

Като Изпълнителен директор на АМЦСМП „Очна клиника Св. Петка” АД
ДЕКЛАРИРАМ
ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА
ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО.

15 Юни 2016 г.                                                                   Изпълнителен директор: доц. д-р Тошо Митов, д.м.

0895 44 82 01